20.5.08

Ο ρυπαίνων θα φυλακίζεται

Ιδιώτες και δημόσια πρόσωπα που, με πράξεις ή παραλείψεις τους, βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον, θα τιμωρούνται με χρηματικές ποινές, από 300.000 έως και 1.500.000 ευρώ, και όταν διαπιστώνεται ότι οι περιβαλλοντικές βλάβες έγιναν από πρόθεση ή βαρειά αμέλεια, οι υπεύθυνοι αλλά και οι ηθικοί αυτουργοί αυτών των πράξεων θα κλείνονται στη φυλακή.
Με βάση τον ποινικό κώδικα των κρατών-μελών της Ε.Ε. θα τιμωρούνται και όσοι διαπιστωμένα έχουν προβεί, από αμέλεια, δόλο ή συνειδητά, σε εμπρησμούς δασών.Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή και Συμβούλιο βρέθηκαν χθες σύμφωνοι στην υιοθέτηση μιας νέας κοινοτικής ντιρεκτίβας, με βάση την οποία υποχρεούνται, εφεξής, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. να καθιερώσουν ποινικές κυρώσεις στην εθνική τους νομοθεσία για σοβαρές παραβιάσεις των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για την προστασία του περιβάλλοντος.Η νέα οδηγία, όπως εύστοχα παρατήρησε, στην παρέμβασή του, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής Γ. Παπαστάμκος, θα αποτελέσει «ένα εργαλείο αιχμής για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος τα αμέσως προσεχή έτη».Με βάση τη νέα οδηγία, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη, από τη στιγμή που οι δραστηριότητές τους προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ουσιαστική βλάβη στο τοπίο, τον αέρα, συμπεριλαμβανομένης της στρατόσφαιρας, το βραχώδες υπόστρωμα, το έδαφος, το νερό, τα ζώα ή τα φυτά, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας των βιολογικών ειδών.Τα κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωμένα να αναζητήσουν τους υπευθύνους -και να τους τιμωρήσουν- για την ύπαρξη σκουπιδότοπων και σωρών αποβλήτων, που μπορεί να περιέχουν επικίνδυνα ή ραδιενεργά στοιχεία και βρίσκονται σε παλιά ορυχεία ή λατομεία.Κίνδυνος-θάνατος, για τα χερσαία οικοσυστήματα, θεωρούνται τα ανοιχτά ορυχεία, ενώ επιβλαβείς για το περιβάλλον και είναι:1. Οι δραστηριότητες σχετικές με τη συγκέντρωση, μεταφορά, ανακύκλωση ή διάθεση αποβλήτων, καθώς και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων διάθεσης των αποβλήτων.2. Η παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, χρήση, μεταφορά, πώληση και διάδοση καθώς και εξαγωγή ή εισαγωγή πυρηνικών υλικών ή άλλων επικίνδυνων ραδιενεργών ουσιών.3. Η σημαντική αλλοίωση οικοτόπων εντός προστατευμένων περιοχών εξαιτίας εκβραχισμού, αποψίλωσης, εκσκαφών και γεωργικών εργασιών καθώς και εμπρησμού ή άλλων παρόμοιων σοβαρών πράξεων.

Εφημερίδα Ελευθεροτυπία