23.11.06

Θεμελιώδη Δικαιώματα

Ψηφίσαμε σήμερα στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Γνωμοδότηση σχετικά με την τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής: Μεθοδολογία συστηματικού και αυστηρού ελέγχου.

Στη Γνωμοδότηση:

Επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθόλη τη νομοθετική διαδικασία πρέπει να αντιμετωπισθεί θετικά· ωστόσο, επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η ανάμιξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως κατεξοχήν δημοκρατικού οργάνου, στη διαδικασία ελέγχου της συμβατότητας των νομοθετικών προτάσεων με τα δικαιώματα που θεσπίζει ο Χάρτης.

Επίσης, θεωρείται απαραίτητο να μπορεί ο μελλοντικός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων, να συμμετέχει, με την έκδοση γνωμοδοτήσεων και/ή συστάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και που εγείρονται κατά την εκπόνηση νομοθετικής πρότασης ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης νομοθετικής διαδικασίας.

Ακόμη, υπογραμμίζεται ότι έχει σημασία να υπάρχουν κατάλληλες μέθοδοι επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με την εκπόνηση σχετικών περιοδικών εκθέσεων, μεταξύ άλλων.